Surveillance Event Detection.

Published in TRECVID 2008, 2008

Recommended citation: Mert Dikmen, Huazhong Ning, Dennis Lin, Liangliang Cao, Vuong Le, Shen-Fu Tsai, Kai-Hsiang Lin, Zhen Li, Jianchao Yang, Thomas Huang, others,

Direct Link