Publications

Surveillance Event Detection. Permalink

Mert Dikmen, Huazhong Ning, Dennis Lin, Liangliang Cao, Vuong Le, Shen-Fu Tsai, Kai-Hsiang Lin, Zhen Li, Jianchao Yang, Thomas Huang, others,

TRECVID - 2008